Informacje dla pacjenta

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

 

 

Informacja dla Pacjentów
o zwiększeniu dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim informuje, iż z dniem 1 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, mogą korzystać
z bezpłatnych świadczeń rehabilitacji leczniczej, w ramach kontraktu NFZ,

- poza kolejnością,
- bez limitów. (1

Miejsce udzielania świadczeń:
PRZYCHODNIA w Lwówku Śląskim , ul. Morcinka 7,
Gabinet Fizjoterapii , PARTER.

Więcej informacji pod numerem telefonu 75 782 01 56,
lub w Gabinecie Fizjoterapii - pani mgr Kamilla Góral.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie,
tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źrodło:
1) LINK

Co należy zabrać przy przyjęciu do szpitala:

- skierowanie na oddział
- dokumentację dotyczącą dotychczasowego leczenia
- dowód tożsamości (dowód osobisty)
- dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
- NIP pracodawcy
- NIP własny
- bieliznę nocną
- szlafrok
- kapcie
- przybory toaletowe

INFORMACJA
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE:

PREZES ZARZĄDU
KAŻDA ŚRODA TYGODNIA W GODZINACH 10.00 -12.00
W SIEDZIBIE SPÓŁKI
LWÓWEK ŚLĄSKI, MORCINKA 7
III PIĘTRTO - GABINET PREZESA ZARZĄDU
TEL. 75 782 01 04

SPECJALISTA ds. PRAW PACJENTA
W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK W SIEDZIBIE SPÓŁKI
LWÓWEK ŚLĄSKI, MORCINKA 7
III PIĘTRTO - POKÓJ nr. 323
TEL. 75 782 01 13/  75 782 01 04

 

 

Skorzystaj z nowych uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin
"za życiem"
I. Kto może skorzystać?
- rodziny w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
 
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego który:
posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa iginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 
Ponadto, zaświadczenie wydane przez:
- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
-lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia  lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii  lub  nenatologii
-specjalistę w dziedzinie pediatrii,
uprawnia:
1. dzieci do 18 r. ż do:
-korzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych "Za życiem";
- korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2.  kobiety w ciąży do:
-  korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 
Dodatkowo można skorzystać ze świadczeń socjalnych - więcej informacji dostępnych na stronie: LINK

Podstawa prawna:

1. Ustawa  z dn. 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

 

Wydłużenie ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA
na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. 

14 lutego 2017 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie okresu ważności ora z trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA. Zgodnie z zapisami dokumentu, pracownikom, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, rencistom, członkom rodzin i studentom zgłoszonym do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię EKUZ może być wydana na okres 12 miesięcy. Dotychczas dla tej gupy pacjentów EKUZ ważna była  przez 6 miesięcy.

 

Bez zmian pozostawiony zostaje okres ważności EKUZ wydawanej dla osób otrzymujących świadczenie emerytalne, osób bezrobotnych oraz osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych.

Wniosek można składać w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wniosek dostępny na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do dostepu do dokumentacji medycznej

Upoważnienie Przychodnia Specjalistyczna i POZ

 Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.