INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej "RODO")
informuję, iż:

1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
z siedzibą w Lwówku Śląskim (KRS
0000315228)  (zwanej dalej: Spółka z o. o.), ul. Morcinka 7,
59-600, Lwówek Śląski, tel.: 75/782 01 04, e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:
Spółka z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: tel: 75 / 782 01 36, e-mail: iod@pczlwowek.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Spółka z o. o.  może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
 • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej,
  w rejestracjach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, sekretariatach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym czy w Izbie Przyjęć),
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg
  i wniosków pacjentów,
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana
  o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO
w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego.
2. w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
3. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f)       RODO;
4. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Spółką z o. o.
 • innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Spółkę z o. o.
 • podmiotom leczniczym współpracującym ze Spółką z o. o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • podmiotom zewnętrznym, którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora tj. dostawcami usług technicznych
  i organizacyjnych dla Spółki z o. o, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych
  (w szczególności: laboratorium zewnętrznym, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym,
  w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej, dostawcom usług prawnych, brokerskich wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń, sprawach związanych ze zdarzeniami medycznymi i sprawach sądowych).
 • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych, na podstawie upoważnienia nadanego przez Spółki z o. o.
 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych: 
Spółka z o. o., nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania danych (tj. nieprawidłowych bądź niekompletnych), usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem).
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.  Nie dotyczy to sytuacji, kiedy stan zdrowia Pani/Pana nie pozwala na przekazanie wymaganych danych (dot. sytuacji ratujących życie) - wówczas zbierzemy je od Pani/Pana bliskich lub świadków zdarzenia i poinformujemy o tym jak tylko odzyska Pani/Pan świadomość.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Data aktualizacji: 11 czerwca 2018r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej jako RODO informuje, ze :


1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedziba w Lwówku Slaskim przy ul. Morcinka 7.

2. W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych nalezy kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych za posrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail : iod@pczlwowek.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych za pomoca monitoringu wizyjnego odbywa sie w celu zabezpieczenia mienia Przychodni oraz zapewnienia bezpieczenstwa osób przebywajacych na terenie Przychodni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia RODO i obejmuje monitoring wizyjny: wejscia do budynku, ciagi komunikacyjne, czesc ciagów komunikacyjnych zewnetrznych.

4. Zapisy z monitoringu przechowywane sa przez okres 14 dni od dnia nagrania. Po uplywie tego czasu nagrania obrazu z monitoringu podlegaja zniszczeniu.

5. W przypadku gdy dane osobowe uzyskane za pomoca monitoringu wizyjnego stanowic beda dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, termin wskazany w ust. 4 ulega przedluzeniu do czasu zakonczenia postepowania.

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostepu do swoich danych osobowych, zadania usuniecia danych lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania i wniesienia sprzeciwu.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jezeli sadzi, ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczace narusza przepisy ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Dane osobowe uzyskane za pomoca monitoringu wizyjnego nie beda w zadnej formie poddawane przekazywaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, nie beda przekazywane do panstw trzecich i organizacji miedzynarodowych.Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.