Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

ul. Rzeczna 25
59-620 Gryfów Śląski


Telefony:

- (075) 781 3444 wewn. 34 - Kierownik
- (075) 781 3444 wewn. 34 - Lekarz oddziału
- (075) 781 3444 wewn. 32 - Pielęgniarka oddziałowa
- (075) 781 3444 wewn. 31 - Dyżurka pielęgniarska

Kierownik:

Kierownik mgr Urszula Maga

Lekarz oddziału:

lek. med. Dariusz Żołnowski
specjalista drugiego stopnia chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:

Aneta Górak - licencjat pielęgniastwa

Zespół pielęgniarski:

Zespół pielęgniarski to wykwalifikowana kadra pracująca w oparciu o wymagane standardy opieki długoterminowej, posiadająca specjalizacje z pielęgniarstwa w zakresie opieki długoterminowej i geriatrii, kursy w zakresie opieki nad pacjentem przewlekle chorym, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, EKG oraz leczenia ran.


Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym:

W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osobom, które przebyły fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji

Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym obejmują:

- świadczenia lekarskie
- świadczenia pielęgniarskie
- rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza
- leczenie farmakologiczne
- leczenie dietetyczne
- edukację i poradnictwo zdrowotne
- badania i terapię psychologiczną
- terapie zajęciową
- zapewnienie zleconych badań
- zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
- zapewnienie zleconego transportu

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

Świadczenia gwarantowane są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymał 40 punktów lub mniej. Do Zakładu nie są przyjmowani pacjenci, którzy w skali Bartel otrzymali 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieki jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej przysługują  świadczeniobiorcy na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz prowadzący z oddziału po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych) zgodnie z art. 33a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).Naszym pacjentom stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i spokoju.

Zapewniamy poszanowanie praw pacjenta i godności każdego chorego.


Wymagane druki wniosków są dostępne w siedzibie Spółki, Rejestracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim i Lwówku Śląskim, w sekretariatach oddziałów szpitalnych oraz drogą internetową na stronie Spółki w zakładce Opieka Długoterminowa.

Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego lub do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego może wystąpić świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do tego Zakładu, albo jego przedstawiciel ustawowy lub za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego inna osoba lub podmiot leczniczy. W przypadku wydania przez sąd opiekuńczy orzeczenia o umieszczeniu w Zakładzie, stanowi ono podstawę do wydania skierowania.


Wymagana dokumentacja do pobrania:

Karta oceny (.pdf)

Oświadczenie - zobowiązanie, zgoda pacjenta (.pdf)

Skierowanie

Wniosek o wydanie skierowania

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie(.pdf)

 

W dniu przyjęcia pacjent winien posiadać zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia i leczeniu.

Wniosek wraz z wywiadem pielęgniarskim oraz zaświadczeniem lekarskim składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie tych dokumentów wydaje skierowanie świadczeniobiorcy do określonego Zakładu.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, świadczeniobiorca lub jego przedstawiciel ustawowy, albo za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje do sekretariatu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. skierowanie wraz z wypełnionym wnioskiem, wywiadem pielęgniarskim, zaświadczeniem lekarskim, kartą oceny pacjenta (skala Barthel), a także oświadczeniami pacjenta, (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
Do ww. dokumentów należy dołączyć pozostałe dokumenty:

1. decyzja ZUS/KRUS, ustalająca wysokość emerytury lub renty / decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej / decyzja MOPS o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego
2. dokument potwierdzający otrzymanie środków z tytułu w/w decyzji lub innych dokumentów stwierdzających wysokość dochodu (odcinek emerytury lub renty, wyciąg bankowy lub inny dokument potwierdzający otrzymanie środków), za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
3. dokumentacja medyczna pacjenta (wypis ze szpitala, informacja o przebytych chorobach)
4. informacje o lekarzu rodzinnym (imię, nazwisko) wraz z dokładnym adresem przychodni do której pacjent jest zadeklarowany                                                                                                  
5. kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotne (legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja KRUS)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.